Afholdte aktiviteter

Forandringsledelse og paradokser – ledelse i nu-, for- og fremtiden – Mandag den 1. oktober 2018
På dagen arbejdede deltagerne med forandringsledelsens “idehistorie”. På baggrund af en 100 årig tidslinje, der præsenterede udvalgte dele af ledelsesideerne og satte dem i kontekst af epokale forandringer og samfundsmæssige begivenheder, arbejdede vi med ideernes betydning. Der blev lagt vægt på, hvordan forskellige ideer spillede ind i deltagernes arbejde med robuste forandringsprocesser. Her blev både sat fokus på, hvordan ideerne formede vores eget arbejdsliv, men i særlig grad også, hvordan ideerne havde styrker og svagheder ift at understøtte arbejdet med robust organisationsforandring.

Vi bevægede os ind i en af de aktuelle ledelsesideer: Paradoksledelse. Erhvervspsykolog Mette Thingstrup fra Clavis Erhvervspsykologi arbejder med paradoksledelse som en måde at understøtte organisatorisk robusthed. Mette introducerede til baggrunden for begrebet og førte deltagerne ind i paradoksernes verden. Med delvist afsæt i kompleksitsetsteorien omfavner paradoksledelse til en vis grad netop paradokserne; går ind i dem, i stedet for at prøve at komme uden om dem; og arbejder med at skabe det tredeje fælles bedste derfra. Netværket fik udover en solid introduktion til paradoksledelse også muligheden for at arbejde med netværkets robusthed gennem praktisering af “vippebræts-modellen”, et redskab, som blev udfoldet ifm introduktionen til paradoksledelse.

 

Kan man designe robusthed? – Tirsdag den 24. april 2018
Design og designtænkning har gået sin sejrsgang verden over de sidste 10 år. På dette netværksmøde satte vi lys på, hvad der skal til for at en designproces bliver robust. Samtidig satte vi spørgsmålstegn ved, om man i det hele taget kan designe robusthed? På netværksmødet blev skabt overblik over typer af designtænkning og deres relation til robuste organisationsforandringer: Der blev budt ind med grundlæggende præmisser for at forandring kan lykkes, og diskuteret etiske overvejelser, der kommer i spil, når man forandring designes. Vi så på brugerinddragelse og –deltagelse, på participatorisk design i projekter som middel til at opnå robusthed.

 

Læringsværktøjer til organisatorisk robusthed – Tirsdag d. 7. november 2017
Et hovedbudskab i forhold til at skabe robuste organisationsforandringer er at angribe dem som læreprocesser. Et robust forandringsdesign tager afsæt i, at vi ikke på forhånd kan regne ud, hvor vi nøjagtigt kommer i mål og åbner op for en agil eksperimenterende proces, der håndterer kompleksiteten og tilfører forandringen kvalitet ved at indarbejde kontinuerlig læring.

På denne netværksdag satte vi fokus på værktøjer, som sigter på at understøtte såvel individuelle som organisatoriske læreprocesser i organisationer. Nogle er primært digitale imens andre baserer sig på en ”blended” tilgang, hvor læringen knyttes til en kombination mellem det digitale og det ikke-digitale. Leif Sørensen, Relation Technologies, faciliterede os igennem Changesetter som et muligt værktøj, der kan understøtte bestræbelserne på at opnå robuste forandringsprocesser. Sidenhen udforskede vi styrker og udfordringer ved at anvende læringsværktøjer af denne type. Hvad er styrker og faldgruber? Hvad skal der til for at sådanne værktøjer understøtter organisatorisk robusthed og robust organisationsforandring? Du kan se programmet fra dagen her.

 

Standarder og standardiserede processer – hindring eller hjælp til robuste organisationsforandringer? September 2017
Vi udforskede styrker og faldgruber ved standardisering ift at skabe robusthed i organisationer og organisatorisk forandring. Jan Pries-Heje og Jørn Johansen har stået bag udviklingsarbejde som har ført frem til ISO 33014. Her er tale om en standard, der sigter på at vurdere og understøtte procesforbedring. Sidsel Lond Grosen bidrog med et oplæg, der satte kritisk konstruktivt fokus på brugen af standarder set fra et arbejdslivsperspektiv og i netværket udforskede vi temaerne og hvad de betød for vores videre fokus og samarbejde.

 

Implementering af IT-systemer – opretholdelse og/eller udfordring af robusthed? – Marts 2017
Med sundhedsplatformen som case:  Indførelse af IT-systemer betyder, at det teknologiske og det sociale i stigende grad integreres og forsøges bragt sammen i moderne organisationer. Hvilke muligheder og udfordringer giver det for at skabe robusthed?

 

Mental og/eller organisatorisk robusthed? – Januar 2017
Hvilken sammenhæng er der mellem individuel og organisatorisk robusthed? Hvad er de gode erfaringer, og hvad er faldgruberne? Bør man skelne skarpt mellem individuel og organisatorisk robusthed og/eller bør man gå efter at skabe robustheden i  sammenhæng?

 

Organisationer der holder i hundrede år – December 2016
Vi holdt et fantastisk netværksmøde på Esrom kloster hvor vi blev introduceret til Cistercienserordenens organiseringsprincipper og diskuterede det robuste i denne type af organisering – måske noget som genfindes i vor tids mastodonter? Derudover fik vi også et fantastisk indblik i agile tilgange – såvel i teori og praksis – til ledelse af projekter som en måde at gribe de hurtige forandringer på.

 

Skal vi bruge kulturforståelse og personlighedstest til at skabe robust organisationer – eller skal vi lade være? – Juni 2016
Vi udforskede muligheder og faldgruber i at arbejde med værktøjer til at komme tættere på den enkelte, gruppen og kulturen, når man ønsker at skabe mere robuste forandringsprocesser.

 

10. Netværksmøde: Kompleksitet – Cases og Refleksion
7. marts 2016

På vores 12-12 seminar i maj 2015 satte vi gang i diskussionen om kompleksitet. Der er både mange årsager til og mange bud på håndtering af kompleksitet.
Dette møde præsenterer nogle helt nye bud på hvordan kompleksitet kan forstås, og hvordan det kan håndteres; altså hvordan du arbejder med kompleksitet? Derudover udforsker vi til dette møde metoder og værktøjer til at skabe robuste forandringer, så kompleksitet bliver en medspiller …

 

9. Netværksmøde: Tid og temporalitet
20. november 2015

Tid er den knappeste resurse af alle. Vi er alle født med begrænset tid her på jorden, så mangel på tid er et vilkår vi konstant skal håndtere.
Forandring tager tid. Hvordan tager man højde for mangel på tid, for tidspres, og for ønsket om at blive færdig NU.
I dag sætter vi fokus på tid og temporalitet, og hvordan man gør forandring robust over tid. Fra personlig forandring; hvordan du bliver bedre til selv at håndtere tid. Og til projekter, hvor klassisk projektledelse er under udfordring af agile metoder, der angiveligt er bedre til at håndtere tidspres, men i hvert fald påvirker tidsmiljøet i en organisation, både positivt og negativt.

* Se programmet

 

8. Netværksmøde: Måling af robust organisationsforandring
7. september 2015

Kan man måle forandring? Ja, men det er ikke let. Og man risikerer nemt at måle noget forkert. På dagen blev vi præsenteret for muligheder og udfordringer i arbejdet med at måle på forandringer. Det blev kick-starten på en diskussion af hvad man kan måle og hvordan man måler. Vi satte fokus på, hvordan måling trivsel kan være et redskab til at udvikle øget robusthed, men også, hvordan det paradoksalt nok kan få de modsatte konsekvenser, hvis der ikke bliver fulgt op. I vores dialoger udforskede vi forskellige målinger, f.eks. af social kapital, arbejdsmiljø og værdi. Og desuden gik vi i clinch med dialoger om styrker og svagheder ved evidensbegrebets lyksaligheder, som ofte er koblet nært sammen med det at måle.

 

7. Netværksmøde: At skabe robusthed i kaos og kompleksitet – forandringsagenten og lederens rolle
8.-9. maj 2015

På dette fantastiske to-dagesmøde satte vi fokus på to vigtige aspekter af forandringsprocesser – aspekter, som kan have store konsekvenser for at skabe robuste forandringer: roller i forandring og det at arbejde med kompleksitet i organisationer. Desuden søsatte vi vores bogprojekt om design og implementering af robuste forandringsprocesser.

 

6. Netværksmøde: Kan vi Nudge os til robuste forandringsprocesser?

16. januar 2015

Der var nudging og herunder teoretisk introduktion i adfærdsmønstre og adfærdsændringer på programmet til netværkets 6. møde i midten af januar. Efter at Peter Hagedorn-Rasmussen og Steen Elsborg havde budt de fremmødte medlemmer velkommen, blev det Pelle Guldborg Hansens, der et af landets førende forsker i nudging, tur til at holde et oplæg. Oplægget af Pelle Guldborg Hansen lagde grobund for en spændende diskussion. Og begrebet var et unægteligt interessant tema for medlemmerne at reflektere over, der hver bidrog med deres holdninger og erfaringer til diskussionen om, hvordan nudging kan indgå som et instrumentel tilgang mod skabelsen af robuste forandringsprocesser.

Ud over de intellektuelle overvejelser ved nudging var der på dagen afsat tid til at fokusere på et af netværkets store mål. Bogprojektet den robuste bog blev nemlig skudt i luften senere på dagen, hvor netværket aftalte de foreløbige temaer og forfattere til bogen.

Læs mere om det 6. netværksmøde her:

*NDROs netværksmøde 16.01.15

*Møde om Nudging i januar

*Den robuste bog

 

5. Netværksmøde: Hvilken rolle spiller modstand?
7. november 2014

Er modstand mod forandring et sundhedstegn eller et sygdomstegn? Er det virkelig noget man skal slås med, eller er det blot en social konstruktion som man skal bruge så ‘lidt tid på’ som muligt? Modstanden mod forandring kan svække en organisations robusthed. Men kan den også være en kilde til en ny viden om virksomhedens betændte relationer og dermed vendes til at blive en styrke?

I netværkets 5. møde blev der gravet dybere under begrebet modstand i forhold til fx motivation, behov, forventningsafstemning og styring. Der blev også introduceret et nyt begreb, relationel inerti, som en måde at anskue modstand på. Betydningen af relationel inerti blev også udforsket i forhold til robusthed og der blev reflekteret over, hvilken rolle design kan spille i forhold til modstand.

Læs mere om 5. netværksmøde her:

*Modstands rolle i robust forandring

 

4. netværksmøde: Implementering af koncepter – hvordan ser oversættelsen ud i bl.a. sundhedssektoren?
21. august 2014
Den 21. august 2014 diskuterede Netværk for Design af Robust Organisationsforandring organisationsforandringer fra et implementerings- og oversættelsesperspektiv. To cases blev diskuteret: Implementeringen af den nye danske folkeskolereform og introduceringen af et system, der skal minimere risici for patienter, der får hoftetransplantationer på en klinik for ortopædkirurgi.
Ph.d.-studerende Torsten Conrad fra Aalborg Universitet diskuterede implementering af strategi i relation til implementeringen af den nye danske folkeskolereform. Lektor i organisationsforandring John Damm Scheuer præsenterede casen omkring risikostyringssystemet for at illustrere oversættelsesperspektivet.

Læs mere om 4. netværksmøde her:
*Netværksmøde i august
*NDRO: Our network meeting in August

 

3. netværksmøde: Design af robust organisationsforandring som oversættelse  
23. maj 2014
Forskere indenfor evidencebased management og implementeringsforskningen har forskellige tilgange til, hvordan der skal fremskaffes viden om, hvad der bidrager til design af robust organisationsforandring i praksis. Dem er de forskere, der arbejder med organisationsforandringsprocesser udfra et oversættelsesperspektiv uenige med. Vi så derfor denne gang på, hvad forskningen i evidensbaseret organisationsforandring og implementering har at tilbyde i forhold til design af robust organisationsforandring og udforske om, hvordan og hvorfor oversættelsesperspektivet udgør et alternativ til sådanne perspektiver. Dette netværksmøde blev afholdt over to dage.

Læs mere om 3. netværksmøde her:
*NDRO: Oversættelse af styringsteknologier
*Solrigt netværksmøde i NDRO
*Øget robusthed gennem oversættelse?

 

2. netværksmøde: Robuste forandringsprocesser med relationel koordinering og social kapital?
7. februar 2014 
Ydelser, produkter og services skabes i dag i stadig mere komplekse netværk af relationer. Kommunikation, koordinering og evnen til at samarbejde er blevet kritiske faktorer. Udfordringerne ses blandt andet som konsekvens af:
·    Projektorganisering og netværkssamfundet øger mængden af relationer der forbinder deltagere i realiseringen af projekter,
·    Specialisering og professionalisering er med til at skabe øget kvalitet i viden, men øger samtidig behovet for koordinering mellem fagprofessionelle, fx inden for hospitalsområdet
·    Værdikæder går på tværs af virksomheder,
·    Virksomheder vokser, produkter og arbejdsgange bliver mere komplekse. Medarbejdere skal i højere grad se egen rolle i relation til andre positioner og roller i den store værdikæde

’Relationel koordinering’ og ’Social kapital’ er begreber, som adresserer disse udfordringer. På denne dag udforskede vi, hvad der ligger bag begreberne. Vi udforskede om – og i givet fald hvordan – det er muligt at designe relationel koordinering og social kapital: Hvilke metoder styrker relationel koordinering og social kapital – og hvilke udfordringer ligger der i at realisere metoderne? Hvordan ser det ud i forskellige typer af organisationer og hvad betyder det for praktisering af metoder der skal bidrage til øget relationel koordinering og social kapital?

Læs mere om 2. netværksmøde her:
*Slides fra Netværksmøde 2
*Robuste forandringsprocesser? Netværksmøde 2
*Robust organisationsforandring med relationel koordinering og social kapital? 

 

1. netværksmøde: Robust forandringsdesign i praksis
4.november 2013
En forandrings-nexus kan bruges til at finde ud af hvilken af 10 skoler af tænkning (forandringsmåder) om forandring der passer bedst i en given situation? Skal man eksempelvis bruge ledelsesdrevet, målingsdrevet eller frivillig forandring? Men når man så ved hvilke(n) forandringsmåde man vil anvende, hvad gør man så, og i hvilken rækkefølge? Denne dag satte fokus på forandringsplanlægning  i form af en workshop, hvor hver af de 10 forandringsmåder blev sat under lup, og vi designede en forandringsplan for hver måde. Dagen omfattede en kort introduktion til forandrings-nexus’en (især til dem der har glemt den, eller ikke set den før). Efterfulgt af nogle eksempler på plan-elementer og -aktiviteter. Derefter lavede vi en workshop om de første fem forandringsmåder; hvordan ser en plan ud? Efterfulgt af præsentation og diskussion. Herefter diskuteredes de næste 5 måder.

Resultatet af dagen var kendskab til forandrings-nexus’en og 10 typiske og umiddelbart anvendelige planer; en for hver forandringsmåde.

Læs mere om 1. netværksmøde her:
*Kick-off mandag: Netværk for Design af Robust Organisationsforandring