Kan vi Nudge os til robuste forandringsprocesser?

NDROs netværksmøde

Fotograf: Charlotte Gallina

af Katrine M. Andersen og Roligen T. Thirstrup

“Kan vi Nudge os til robuste forandringsprocesser?”
16. januaer 2015
Sådan lød indgangspørgsmålet til NDROs første netværksmøde for 2015, som vi, to studerende fra Informatik og Kommunikation, deltog i. Dette netværksmødes tema var grunden til, at vi befandt os blandt forskere og praktikere. Baggrunden for vores deltagelse var, at vi begge har en interesse i sundheds-IT, og særligt i implementeringsprocesser og forankring af nye IT-systemer.

Vi beskæftigede os med Mobility – understøttelse af en arbejdspraksis med mobile enheder – til et af vores semesterprojekter, hvor den oprindelige plan fra ledelsen var at gøre et program, der var tilknyttet computere, tilgængelig på mobiltelefoner og tablets. Formålet var, at brugere skulle være lokalitets uafhængige qua disse mobile enheder.

Man ville altså ændre på eksisterende praksis.

Man ville bryde indlejrede vaner.

Man ville tilskynde til en anden adfærd.

Kunne vi i denne sammenhæng anvende nudging som et redskab til at ”puffe” brugere til at anvende de mobile enheder efter hensigten? Og dermed Nudge til en robust forandringsproces?

Intention, handling og skårne æbler
Der kan være langt imellem intention og handling, og langt de fleste os af kan genkende scenariet at skulle vælge mellem et stykke kage eller frugt. Vi ved jo godt, at frugten er langt sundere, men kagen kan være ret så indbydende.

Pelle Guldborg Hansen, der var netværksmødets oplægsholder, fortalte i sit oplæg om en undersøgelse på Operaen, som han foretog med sit hold. Undersøgelsen gik ud på at tilskynde intetanende deltagere til at spise mere frugt ved at ændre på opstillingen af brownies og æbler på bordene. I kontrol-bordene var opstillingen, at fadene med brownies var placeret forrest på bordene, mens æblerne var placeret bagerst. Derimod var opstillingen i interventions-bordene at skårne æbler blev placeret foran, og brownies blev placeret bagerst. Eksperimentet viste, at langt flere æbler blev konsumeret fra interventions-bordene. Pelle Guldborg Hansen pointerede, at et af de væsentlige discipliner i nudging er at ændre noget i praksis, men at der arbejdes ud fra det samme princip. Præsentationerne af brownies og æbler blev konstrueret, men personernes valg mellem disse blev ikke begrænset.

Pelle Guldborg Hansen forklarede, at nudging trækker på Dual Proces Theory. Det er de automatiske og refleksive processer i hjernen, man bevidst påvirker, når der nudges. Nudging, opererer derved på baggrund af nogle antagelser om menneskets kognitive bias og vaner, hvilket Pelle Guldborg Hansen gav flere eksempler på i sit oplæg. Der kan nudges gennem tre dimensioner, hvilke er det fysiske, sociale og mentale. Eksempelvis kan der nudges fysisk gennem symboler og andre anmærkninger til at påvirke vores adfærd.

Kontekstuelle elementer og adfærdsarkitektur
I netværksmødet var der bred enighed om, at nudging fungerer som en instrumentiel tilgang, men det forudsætter, at der på forhånd er klare veldefinerede mål for den kontekst nudging skal indgå i. Netop kontekst er væsentlig at have for øje, når der nudges. Da nudging er kulturelt, geografisk, sociologisk betinget – såvel som de enkelte personers værdisæt.

”Folk er målorienteret efter et bestemt meningssæt. Anerkend efter, hvad folk mener er anerkendende,” forklarede Pelle Guldborg Hansen i forlængelse af incatement, anerkendelse og det, han kaldte for vel-adfærdsarkitektur.

Det var interessant at overveje, hvordan nudging kan bruges som instrument i forhold til vores interesseområde. Pelle Guldborg Hansens spændende oplæg og eksperimenter fik os overbevist om at der er potentiale i at anvende nudging som et instrument til at forankre og sikre robuste implementeringsprocesser. Men oplægget vækkede også en undren i relation til vores Mobility-projekt, hvor de tiltænkte brugere udtrykte deres indsigelser og modstand mod at ændre eksisterende praksis. Vi fandt os selv spørgende: Hvis modstand er et udtryk for de tiltænkte brugeres engagement i organisationens strategi, mister vi så dette engagement, når vi nudger os til et ændret adfærd?

Det er netop her, at det bliver interessant at dykke dybere ned i, hvad og hvilke sammenhænge, vi kan anvende nudging i relationen til en implementerings og forankringsproces ved vores Mobility-projekt.

 

Se også

* NDROs møde – Nudging: http://dht.ruc.dk/blog/2014/12/23/ndro-mode-om-nudging-i-januar/

* Changing behavior: http://dht.ruc.dk/blog/2013/11/20/changing-behavior-through-monitoring-and-nudging/

* Nudging i Katrup: http://dht.ruc.dk/blog/2014/03/07/nudging-har-givet-rygerne-i-kastrup-bedre-manerer/

Sorry, the comment form is closed at this time.